Роман ShaRP (roman_sharp) wrote,
Роман ShaRP
roman_sharp

 • Music:

Для любителей этого дела. "Украинская демократия - это диктатура украинских демократов"

Сегодня вашему вниманию предлагаются замечательные толстые и жЫрные цитаты из статей с ресурса "Майдан", подписанного "Майдан - вільна людина у вільній країні!" ("Майдан - свободный человек в свободной стране"), презентовавшегося некогда как "Пульс гражданского сопротивления". С переводом на русский.

Преобщайтесь к прекрасному.


Софія Дніпровська: Сто перша думка щодо форм політичної організації
(София Днепровская: Сто первая мысль о форме политической организации)
http://maidan.org.ua/static/mai/1298577331.html
...
Але при дослідженні проблем суспільства, будь-яка теза має застосовуватись лише відповідно до конкретного соціально-економічного контексту (адже навіть у геометрії немає універсальних аксіом – їх вибір залежить від характеристик простору). У країнах західної демократії левова частка засобів виробництва і матеріальних ресурсів знаходиться в руках ефективних власників (капіталістів-підприємців), також там існує досить чисельний та політично активний середній клас. В державі, де провідну роль відіграють суспільні верстви, чия діяльність має прогресивний, інноваційний характер, концентрація влади дійсно є недоцільним і шкідливим явищем. Вона руйнує конкурентне середовище, сковує особисту ініціативу і розриває зворотній зв’язок між владою і суспільством.

Проте політичні моделі, які ефективно працюють у рамках зрілого громадянського суспільства, можуть давати збій у соціально-економічній системі перехідного типу, де співіснують різні економічні практики та ментальні установки. До такого типу, безперечно, належить і українське суспільство. У нас більша частина засобів виробництва знаходиться в руках неефективних власників (олігархів-монополістів), прошарок середнього класу є досить тонким і аморфним, а значна частина електорату демонструє стійкі патерналістські установки і голосує за «доброго царя».

В таких умовах розподіл влади за зразком сучасної західної демократії лише гальмує прогресивні перетворення. Реакційні партії за допомогою демократичних механізмів (наприклад, через вибори), одержують солідне представництво в органах влади і блокують прийняття невигідних їм рішень, поступово витісняючи прогресивні елементи зі стратегічних позицій і побиваючи демократів їхньою ж власною зброєю. Так було за часів Другої Республіки у Франції, коли монархісти, користуючись економічними труднощами та прорахунками демократичного уряду, одержали більшість у законодавчому органі влади і ледь не реставрували монархію у демократичний спосіб. Не менш яскравим прикладом є сучасні події в Україні. Партія Регіонів, комуністи, та інші реакційні сили охоче користувались демократичними правами і свободами, щоб дискредитувати своїх супротивників і зірвати процес прийняття важливих рішень на рівні вищого законодавчого органу та місцевих органів самоврядування, а потім, скориставшись економічною кризою і розбратом у стані демократів, прийшли до влади і де-факто відмінили всі громадянські права та свободи. Є такі ситуації, коли концентрації влади уникнути неможливо – питання лише в тому, коли, в якій мірі і в чиїх руках влада буде сконцентрована.

Існує два типи автократії майже тотожні за формою, але протилежні за своєю класовою природою та історичним значенням – реформаторська і реакційна. Перша концентрує владу з метою усунення перешкод для прогресивних економічних тенденцій, здійснення посередницьких функцій в умовах перехідного періоду і забезпечення належної відповіді внутрішнім та зовнішнім викликам державній безпеці. Друга застосовує силу, щоб нав’язати суспільству застарілі, непродуктивні економічні й політичні форми, виконуючи замовлення реакційних елементів (неефективних власників). До автократів першого типу належать такі видатні історичні діячі, як Солон, Клісфен, Кромвель, Наполеон, Ататюрк… До другого типу можна віднести Карла ІІ (Англійського), Людовіка ХVІІІ та Карла Х, царя Миколу ІІ, Путіна, Януковича і їм подібних. Ставити цих діячів у один ряд лише на тій підставі, що вони нехтували принципом розподілу влади, було б не зовсім коректно. Суспільство остаточно позбувається авторитаризму, коли ефективний власник стає головним гравцем на ринку, а економічне зростання породжує чисельний і політично свідомий середній клас, здатний бути надійною електоральною базою для демократичних партій. Тому справжня (а не декоративна) демократизація суспільства повинна починатися з усунення перешкод для інноваційного типу виробництва та підтримки суспільних верств і прошарків, здатних забезпечити сталий соціально-економічний розвиток.
...

...
Суспільство остаточно позбувається авторитаризму, коли ефективний власник стає головним гравцем на ринку, а економічне зростання породжує чисельний і політично свідомий середній клас, здатний бути надійною електоральною базою для демократичних партій.
...
RU: ...
Но при исследовании проблем общества любой тезис должен применяться только в соответствии с конкретным социально-экономического контекстом (ведь даже в геометрии нет универсальных аксиом - их выбор зависит от характеристик пространства). В странах западной демократии львиная доля средств производства и материальных ресурсов находится в руках эффективных собственников (капиталистов-предпринимателей), также там существует достаточно многочисленный и политически активный средний класс. В государстве, где ведущую роль играют общественные слои, чья деятельность имеет прогрессивный, инновационный характер, концентрация власти действительно является нецелесообразно и вредным явлением. Она разрушает конкурентную среду, сковывает личную инициативу и разрывает обратную связь между властью и обществом.

Однако политические модели, которые эффективно работают в рамках зрелого гражданского общества, могут давать сбой в социально-экономической системе переходного типа, где сосуществуют различные экономические практики и ментальные установки. К такому типу, безусловно, относится и украинское общество. У нас большая часть средств производства находится в руках неэффективных собственников (олигархов-монополистов), прослойка среднего класса является достаточно тонкой и аморфной, а значительная часть электората демонстрирует устойчивые патерналистские установки и голосует за «хорошего царя».

В таких условиях распределение власти по образцу современной западной демократии только тормозит прогрессивные преобразования. Реакционные партии посредством демократических механизмов (например, через выборы), получают солидное представительство в органах власти и блокируют принятие невыгодных им решений, постепенно вытесняя прогрессивные элементы со стратегических позиций и побивая демократов их же собственным оружием. Так было во времена Второй Республики во Франции, когда монархисты, пользуясь экономическими трудностями и просчетами демократического правительства, получили большинство в законодательном органе власти и едва не реставрировали монархию демократическим способом. Не менее ярким примером являются современные события в Украине. Партия Регионов, коммунисты и другие реакционные силы охотно пользовались демократическими правами и свободами, чтобы дискредитировать своих противников и сорвать процесс принятия важных решений на уровне высшего законодательного органа и местных органов самоуправления, а затем, воспользовавшись экономическим кризисом и раздором в стане демократов, пришли к власти и де-факто отменили все гражданские права и свободы. Есть такие ситуации, когда концентрации власти избежать невозможно - вопрос лишь в том, когда, в какой степени и в чьих руках власть будет сконцентрирована.

Существует два типа автократии почти тождественны по форме, но противоположны по своей классовой природе и историческим значением - реформаторская и реакционная. Первая концентрирует власть с целью устранения препятствий для прогрессивных экономических тенденций, осуществления посреднических функций в условиях переходного периода и обеспечения надлежащего ответа внутренним и внешним вызовам национальной безопасности. Вторая применяет силу, чтобы навязать обществу устаревшие, непроизводительные экономические и политические формы, выполняя заказ реакционных элементов (неэффективных собственников). К автократов первому типу принадлежат такие выдающиеся исторические деятели, как Солон, Клисфен, Кромвель, Наполеон, Ататюрк ... Ко второму типу можно отнести Карла II (Английского), Людовика XVIII и Карла X, царя Николая II, Путина, Януковича и им подобных. Ставить этих деятелей в один ряд лишь на том основании, что они пренебрегали принципом разделения властей, было бы не совсем корректно. Общество окончательно избавляется от авторитаризма, когда эффективный собственник становится главным игроком на рынке, а экономический рост порождает численный и политически сознательный средний класс, способный быть надежной электоральной базой для демократических партий. Поэтому истинная (а не декоративная) демократизация общества должна начинаться с устранения препятствий для инновационного типа производства и поддержки общественных слоев и слоев, способных обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие.
...


...
Общество окончательно избавляется от авторитаризма, когда эффективный собственник становится главным игроком на рынке, а экономический рост порождает численный и политически сознательный средний класс, способный быть надежной электоральной базой для демократических партий.
...
Поняли? Если вы не эффективный собственник и не средний класс, то у вас и права голоса не должно быть. Офигенно прогрессивная практика - по заветам великих реформаторов Наполеона и особенно прогрессивного, просто таки светоча передовой европейской прогрессивной мысли Ататюрка! Стесняюсь спросить - как так получилось, что в ряд прогрессоров не попал благодетель немецкого среднего класса и немецких капиталистов-предпринимателей Гитлер, итальянский благодетель Муссолини, испанский Франко и португальский Салазар, уже не говоря об идоле "эффективных" благодетеле Пиночете?

Майдан. Статті. Станіслав Полянський: Українці втратили свою державу через прорахунки в інституті громадянства
(Станислав Полянский: Украинцы потеряли свою державу из-за просчетов в институте гражданства)
http://maidan.org.ua/static/mai/1298743188.html
...
Як вже зазначалося, у нову державу не повинні потрапити люди, які руйнували її попередника. Частина експертів бачить вирішення цієї проблеми шляхом проведення процедури люстрації. Так, це правильно. Але на мою думку, питання лежить у більш широкій площині і стосується в першу чергу неправильного формування інституту громадянства, яке було закладено на початку існування новітньої України. Власне, зараз виправити ті хиби уже неможливо, люстрація виглядатиме як напівміра. Вона усунить від влади певних осіб, але не поміняє ситуацію по країні в цілому. Грубо кажучи, ми люструємо комуністів та бандитів, натомість ті, хто їх обирав, знайдуть собі нових придурків і будуть за них голосувати. По різним причинам: за гречку, за сало, через власну психічну хворобу або щоб зробити гірше сусіду. Якщо ви зараз скажете, буцім-то це ой-як недемократично забирати право голосу у бомжів, алкашів і українофобів, які своїм голосуванням вирішують нашу долю, тоді давайте уважно розглянемо "історію успіху" - формування інституту громадянства в Латвії.
...

...
Такий псевдодемократичний підхід до надання особам українського громадянства виходить нам боку до сьогоднішнього часу. Парадоксально, але громадянами України стали люди, які докладали всіляких зусиль, аби такої держави на мапі світу не було. Гебня, зеки, наркомани, військові пенсіонери (які приїхали в Україну на пенсію) і просто випадкові люди, яких примха долі занесла в Україну - отримали українське громадянство. Їх не цікавила і не цікавить до сьогодні українська культура. Вони принципово зневажають українську мову. Це люди, які на відміну від Латвії, уникли процедур люстрації і натуралізації. Натомість їм подарували право формувати владу, вирішуючи долю народу, який вони люто ненавидять. Тому, хоч і сумно це констатувати, в такому вигляді українська держава була приречена з самого початку ухвалення Закону "Про громадянство".
...
RU: ...
Как уже отмечалось, в новое государство не должны попасть люди, которые разрушали его предшественника. Часть экспертов видит решение этой проблемы в проведении процедуры люстрации. Да, это правильно. Но по моему мнению, вопрос лежит в более широкой плоскости и касается в первую очередь неправильного формирования института гражданства, которое было заложено в начале существования новейшей Украине. Собственно, сейчас исправить те недостатки уже невозможно, люстрация будет выглядеть как полумера. Она отстранит от власти определенных лиц, но не поменяет ситуацию по стране в целом. Грубо говоря, мы люстрируем коммунистов и бандитов, зато те, кто их выбирал, найдут себе новых придурков и будут за них голосовать. По различным причинам: за гречку, за сало, из--за собственной психической болезни, или чтобы сделать хуже соседу. Если вы сейчас скажете, будто бы это ой-как недемократично забирать право голоса у бомжей, алкашей и украинофобов, которые своим голосованием решают нашу судьбу, тогда давайте внимательно рассмотрим "историю успеха" - формирование института гражданства в Латвии.
...

...
Такой псевдодемократический подход к предоставлению лицам украинского гражданства выходит нам стороны до сегодняшнего времени. Парадоксально, но гражданами Украины стали люди, которые прилагали все усилия, чтобы такого государства на карте мира не было. Гэбня, зэки, наркоманы, военные пенсионеры (которые приехали в Украину на пенсию) и просто случайные люди, которых прихоть судьбы занесла в Украину - получили украинское гражданство. Их не интересовала и не интересует до сих украинская культура. Они принципиально презирают украинский язык. Это люди, которые в отличие от Латвии, избежали процедур люстрации и натурализации. Вместо этого им подарили право формировать власть, решая судьбу народа, который они люто ненавидят. Поэтому, хоть и грустно это констатировать, в таком виде украинское государство было обречено с самого начала принятия Закона "О гражданстве".
...И это, на минуточку, люди, которые 6 лет тому назад выходили "За демократию", кричали "Восток и Запад вместе", "Разом нас багато", раздавали книжечки Джина Шарпа "От диктатуры к демократии". Это у которых написано "свободный человек в свободной стране", которые пиарятся лозунгом "За нашу и вашу свободу", которые считали себя "пульсом гражданского сопротивления", повторяюсь.

Какой анекдот украинские "нацдемы" еще не воплотили в жизнь? Какой "черный пиар" о них еще не стал правдой? Где они еще не противоречат своим же прежним лозунгам, где у них не двойные стандарты, отдельно для своих и чужих?

Страшилка "Кажи державною мовою" из ролика Витренко? Фактически стала реальностью еще при Тимошенко - когда учителям запрещали в школах вообще разговаривать на русском, я уже не говорю об выходках Фарион.

"Три сорта Украины" - пожалуста, перед вами. Есть первый сорт, который будет решать, кому давать гражданство, а кому нет, есть второй - который его получит если будет вести себя хорошо для первого, и третий - который будет иметь "статус постоянного жителя".

"10 шагов навстречу людям, список людей прилагается" - аналогично. Как уже написал выше, право голоса/выбора/управления должно быть только у первых двух сортов - (полумифического) национально-сознательного капиталиста-предпринимателя и столь же (полумифического) национально-сознательного "среднего класса".

"Демократия - это диктатура демократов"? Пожалуйста, перед вами!

Сказочки про "антигосударственные силы"? Тут же: после последнего года это государство резко перестало их устраивать, и хотя я не особо близок к кругам, но я уже и не раз, и не два натыкался на "потеряло всякую легитимность", "необходимость переучреждения государства", "оккупационный режим" и т.д. и т.п.


Эти люди кричат об опасности тоталитаризма, сталинизма, поливают слезами то, что считают множественными геноцидами, кричат о политических репрессиях, призывают к народной солидарности - и одновременно делят народ на сорта, дают место под статьи о лишении всех "неправильных" гражданства, необходимости диктатуры и прогрессивности Наполеона и Ататюрка.

По сравнению с тем, что открыто публикуется "сайтами гражданского сопротивления" - вестимо, сопротивления правильных граждан первого сорта неправильной демократии без малиновых штанов деления на сорта и подчинения неправильных правильным сильной рукой - я не понимаю, о чем еще "нельзя" или "неправильно" говорить.

Революция и смена власти? Патриотам уж невмоготу без свержения и переучреждения.
Диктатура? Нацдемам угодна нацдиктатура.
Тоталитаризм? Смотрите в "конституции Сциборского" от "украинских героев" ОУН.
Классовая диктатура? У "свободных людей в свободной стране" ясно и четко сказано - власть должна принадлежать высшему классу капиталистов-предпринимателей и "среднему классу".
Репресии? А какая ж диктатура без депрессий против "антигосударственных"? Ведь Ататюрк - прогрессивный деятель, ОУН и Бандера - герои.
Неравноправие? "Нацдемократам" угодно массовейшее поражение в правах, во имя демократии для "правильных".
Права человека? Как у Ататюрка, ОУН и их последователей.
Вас шпыняют тем что вы не считаете голод 33-го геноцидом? Кто-то возмущается тем, что Сталина некоторые считают "эффективным менеджером"? Покажите им статью Софиечки Днепровской, в которой руководитель геноцидов Ататюрк (культ личности которого официально в Турции до-сих-пор) вписан именно что прогрессивным диктатором.


Все дозволено, все можно - если во имя угодного "свободным гражданам" прогресса.
И если вы не считаете себя хуже классом этих "свободных граждан",
если вы тоже считаете себя свободным - то значит и вам все можно.

Tags: майдан04-14
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 7 comments